Samboerforhold

Hva er samboerrett?
Samboerretten omhandler samboeres rettsstilling under samlivet, ved inngåelse og ved oppløsning av samboerskapet. Samboere er juridisk sett ikke likestilt med ektefeller. Dersom samboerne har bodd sammen i minst to år kommer husstandsfellesskapsloven til anvendelse. Ut over dette løses samboerretten ved hjelp av rettspraksis, ulovfestet rett og avtale mellom samboerne. Samboerne har full avtalefrihet.

Hvilke saker tar vi inn?
Vi behandler saker om inngåelse, eierrådighet og oppløsning av samboerskapet. Videre behandler vi saker knyttet til rettigheter og plikter etter samboeravtaler.

Hvilken type hjelp kan vi yte?
Vi svarer på generelle spørsmål om samboerrett, herunder hvem som råder over hva under samlivet og hvem som har krav på bestemte eiendeler eller verdier ved samlivsbrudd.

Hvilke saker tar vi ikke inn?
Utforming av samboeravtaler.

Noen sentrale begreper:

Eneeie
betyr at man eier en ting alene. Som eneeie regnes de eiendeler og verdier en samboer har med seg inn i samboerskapet. Det samme gjelder det samboeren kjøper, får eller arver under samlivet. Ved et samlivsbrudd beholder som utgangspunkt hver samboer sin gjeld og sine eiendeler.

Sameie
innebærer at to eller flere personer eier en ting sammen, jf. sameieloven § 1 første ledd. Sameie betyr at samboerne eier en ideell andel av en eiendel. Hvor stor denne andelen er, avhenger av avtalen mellom samboerne. Dersom det ikke foreligger slik avtale vil størrelsen på andelen avhenge av den enkeltes bidrag. Hvis det ikke er noen mulighet for å fastslå andelens størrelse, vil samboerne bli ansett for å eie en halvpart hver. Sameie kan oppstå ved avtale mellom partene eller ved at partene mottar arv eller gave sammen. Sameie kan også oppstå ved sammenblandet økonomi eller innsats i hjemmet.

Vederlagskrav
Dersom den ene samboeren har ytet innsats som har tilført den andre samboeren en berikelse (økonomisk fordel), kan den samboeren som har ytet innsats få et vederlag for denne dersom det er rimelig. I de tilfeller innsatsen ikke er nok til å opparbeide seg sameie kan det bli tale om vederlagskrav.

Samboeravtale
Er en avtale som kan angi hvem som eier de enkelte eiendeler og verdier, og hvordan disse skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd. I utgangspunktet er en slik samboeravtale bindende mellom samboerne. (Dersom begge samboerne er enige om at denne avtalen ikke lenger skal gjelde, kan den sees bort fra). Samboerne har full avtalefrihet med hensyn til oppgjøret, med den begrensning at begge må være enige. En samboeravtale kan settes til side dersom den vil virke urimelig for en av partene. Det skal imidlertid mye til for at en slik avtale skal kunne settes til side. En samboeravtale er gyldig mellom samboerne uten tinglysning.

Delingsavtale
Er en avtale som utformes og underskrives når delingen mellom samboerne er gjennomført. Delingsavtalen fremstår som en sikkerhet for partene om at det økonomiske oppgjøret dem imellom er ferdigstilt, slik at partene ikke lenger har noen krav mot hverandre.