Saksbehandlingen

Vi hjelper deg først og fremst med juridiske problemer. Dersom du har andre ting du ønsker hjelp til, vil vi som sagt prøve å finne noen som kan hjelpe deg med dette. Det er derfor viktig at du sier klart i fra til oss hva du ønsker å oppnå eller hva som er ditt problem.

Jusshjelpa vil være din rådgiver. Vi vil sette oss inn i alle sider av saken, og prøve å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg. Det er den juridiske siden av saken vi utreder. Det betyr at vi ser på hvilke måter rettsreglene kan støtte ditt krav eller behov. Vi kan også være din representant i den saken vi hjelper deg med. Dette betyr at kan sende brev til motpart, klage på det vedtaket du er misfornøyd med og lignende. Dette gjør vi bare dersom du ber om det, og da vil vi be deg om å få en skriftlig fullmakt.

Vi vil prøve å hjelpe deg så langt vi kan, men vi kan dessverre ikke føre saker for retten. Dersom saken må til domstolen for å få en avgjørelse, vil vi henvise deg til advokat.

I utgangspunktet skal enhver henvendelse til Jusshjelpa bli tatt opp til vurdering hos saksbehandlergruppa som har det overordnede ansvar for saksbehandlingen. Her avgjør man om en sak skal tas under behandling, avvises eller henvises til en annen instans. Utvelgelsen av saker foregår i henhold til vår målsetting, instruks for inntak av saker og arbeidskapasitet.
Saksbehandlingen i de enkelte gruppene skjer etter bestemte rutiner som skal sikre at ingen svar gis eller ingen utspill tas, uten at gruppa har kontrollert at svaret er riktig og saksbehandlingen er forsvarlig.

Det er den enkelte medarbeider som forestår det praktiske arbeidet i saken og har den direkte kontakten med klienten. Etter at problemet, faktum, juss, samt klientens ønske om løsning er klarlagt, legger medarbeideren saken frem på gruppemøte. Gruppa etterprøver resonnementer, vurderinger, hjemler, valg av strategi m.v. I spesielt vanskelige saker konsulteres daglig leder eller faglig ansvarlig før utspill tas. Når gruppa har fastlagt strategien, må til sist klientens samtykke innhentes før utspillet foretas.

Ved hvert gruppemøte skrives det referat av gruppas vedtak og hva som blir gjort, eller ikke gjort, i den enkelte sak. På denne måten kan gruppa lett følge med og kontrollere hverandres saker. Saksbehandling i grupper med gruppedrøfting og vedtak, i vekselvirkning med selvstendig undersøkelse av juss og fakta, er inspirerende og lærerikt for medarbeiderne. Samtidig sikrer den god saksbehandling.

En del henvendelser må avvises. Grunnen til dette kan for eksempel være at saken ikke faller innenfor vårt arbeidsfelt eller klienten har så god råd at denne like godt kan engasjere en advokat på saken. Andre henvendelser kan bli henvist et annet sted. Dette kan skje i følgende tilfeller; avvisningssaker, når klienten er best tjent med å kontakte andre rettshjelpere, når klienten kan oppnå tilsvarende eller bedre veiledning fra andre, for eksempel hos namsmannen. Nytteverdien av denne servicen som Jusshjelpa yter må ikke undervurderes. Saksbehandlerne er godt orientert i samfunnet og kan hjelpe folk atskillig på vei kun ved å henvise til riktig instans. Henvisnings- og avvisningssaker skal i utgangspunktet avgjøres av gruppa. Dette er imidlertid ikke praksis hvis det ikke byr på noen tvil at det er en henvisnings eller avvisningssak. Men saksbehandleren orienterer saksbehandlergruppa om avgjørelsen og den overprøves av gruppa på ordinært vis. Når det gjelder skriftlige saker blir de fleste sakene ferdigbehandlet. Men det hender at det ikke er mulighet for oss å få i stand enighet mellom partene, slik at for eksempel å gå til rettssak er eneste utvei. Da henvises klienten til advokat.

Jusshjelpa har tre saksbehandlergrupper. Disse har ulike spesialiseringsfelt. De som tar kontakt med oss blir forespurt om de har et problem som ligger innenfor disse spesialiseringsfeltene og blir eventuelt henvist til den saksbehandler som representerer denne gruppa. Denne spesialiseringen anser vi i Jusshjelpa som en ubetinget fordel. Vi høyner vårt kompetansenivå på enkelte problemområder, noe som igjen gjør at vi kan yte hurtigere og bedre hjelp til klientene. Videre gjør vår spesialisering at vi lettere kan vurdere hele problemområder. Dette viser seg blant annet ved at vi skriver høringsuttalelser til enkelte lovendringsforslag.

Saksbehandlingen forutsetter ofte atskillig samarbeid mellom deg og din saksbehandler. For at vi skal kunne gjøre en god jobb forutsetter det at vi har oversikt over alt som berører saken din. For eksempel brev, dokumenter m.m. Dette kan også bety at du må hjelpe oss med å framskaffe informasjon. Saksbehandleren din vil fortelle deg hva han/hun trenger. Du vil automatisk få kopi av alle brev i saken, både de vi mottar og de vi sender på dine vegne. Vi vil prøve å holde deg løpende orientert om utviklingen i saken, men samtidig ber vi deg om å ta kontakt med oss dersom du lurer på noe, eller noe nytt av betydning for saken skulle dukke opp.
Når du kontakter oss, må du alltid huske navnet på din saksbehandler. Dersom han/hun ikke er til stede, kan du legge igjen en beskjed om å ta kontakt.
Dersom det er første gang du henvender deg for å få vår hjelp er vi nødt til å be deg ringe innenfor våre telefontreffetid.
I anledningen vårt fengselsprosjekt vil de innsatte kunne ringe oss innenfor vår kontortid; 08.30 til 15.00, men det er også mulig å ringe etter dette dersom det er avtalt med saksbehandler. For sistnevnte gruppe vil vi ved telefonhenvendelser hente saksbehandler uansett om vedkommende er opptatt. Dette er av hensyn til de innsattes innskrenkede rett til telefonsamtaler.

Alle som arbeider i Jusshjelpa har taushetsplikt om alt de får vite i forbindelse med arbeidet med sakene sine. Vi tar heller ikke kontakt med motpart eller andre i saken uten at du samtykker i dette. Ved enkle spørsmål over telefon har du mulighet til å kontakte oss anonymt. Dersom du henvender deg ved personlig oppmøte, og det skulle være flere tilstede ved vårt venterom, kan du skrive ditt navn (valgfritt) og hva saken gjelder på et ark.