Organisering

Saksbehandlerne

Medarbeiderne
Våre saksbehandlere jobber hos oss i halvannet år ved siden av å være fulltids studenter ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Etter ett år som saksbehandlere, går de over i en gruppelederstilling hvor de bidrar til å lære opp nye saksbehandlere, kvalitetssikre saksbehandlingen og jobber med prosjektarbeid.

Saksbehandlingsgruppene
I Jusshjelpa er medarbeiderne delt inn i tre grupper med 6-9 medarbeidere i hver gruppe. Før en saksbehandler kan bistå deg må arbeidet hans/hennes godkjennes på gruppemøte. Dette avholdes en gang i uken. Saksbehandlingsgruppen skal sikre en forsvarlig behandling av hver enkelt sak.

Gruppene har spesialisert seg innenfor bestemte rettsområder, og det er i all hovedsak i disse typer saker vi kan yte juridisk bistand:

  • Gruppe 1: Sosial-, fengsels-, gjeld- og husleierett.
  • Gruppe 2: Trygderett, barne- og arbeidsrett.
  • Gruppe 3: Ekteskapsrett, samboerrett og utlendingsrett.

Gruppa er overordnet og ansvarlig for enhver sak gruppa har til behandling. Hver gruppe har møte en gang i uken. Det er obligatorisk oppmøte for alle aktive medarbeidere, samt for en nedtrapper i 20% stilling. Her blir alle løpende saker tatt opp til behandling samt at alle nye henvendelser blir registrert og behandlet av gruppa.

Juridisk Fakultet har overordnet ansvar for Jusshjelpa, og har faglig ansvarlige som deltar i saksbehandlingmøter og sitter i styret. Jusshjelpa har i tillegg et bredt kontaktnett blant landsdelens juristeradvokater.

Administrasjonen

Jusshjelpas administrasjon består av daglig leder og en kontormedarbeider. Disse to tar seg av alt administrativt arbeid som måtte berøre Jusshjelpas daglige drift. Gode støttespillerer er blant annet: Administrasjonen ved Det Juridiske Fakultet, Studentsamskipnaden, Det Samfunnsvitenskaplige Fakultet, PLUT og mange andre.

Daglig leder
Daglig leder er ferdig utdannet jurist. Hun har ansvaret for den daglige driften, herunder administrering, organisering og finansiering. Hun deltar i de administrative gruppene, på styremøter samt på generalforsamlingen. Daglig leder har en nøkkelrolle i tiltaket ved at hun deltar i all virksomhet på Jusshjelpa.

Kontormedarbeider
Kontormedarbeideren bistår daglig leder med de administrative gjøremål, som å håndtere post, ta imot telefoner, føre statistikk og ha ansvar for arkivet.