Hvilke saker tar vi ikke inn?

Vi gjør ei konkret vurdering av hver enkelt henvendelse, før vi avgjør hvorvidt vi kan ta saken inn til nærmere utredning og behandling. Her er likevel en liten pekepinn på hva vi normalt ikke vil ta inn og hva som ligger i våre vurderinge­­r.

Hvorvidt en sak tas under behandler eller ikke avgjøres av saksbehandlingsgruppa ut i fra en konkret helhetsvurdering. Under har vi en laget grov oversikt over hvilke saker vi vanligvis ikke gir bistand i. Saker om skadeerstatning, skatterett eller strafferett tas ikke inn under noen omstendighet. Under hvert enkelt fagområde avgrenser vi mot:

Arbeidsrett: ikke i saker som vedrører tariffavtaler (kollektiv arbeidsrett). Arbeidstakere som har mulighet til å få bistand fra sin fagorganisasjon henvises dit.
Barnerett: ikke i barnevernsaker (saker der barnevernet er en part eller involvert).
Ekteskapsrett: vi bistår ikke med utforming av ektepakter, eller andre avtaler. For nærmere informasjon om ektepakt, kontakt Brønnøysundsregisteret (www.brreg.no)
Fengselsrett: ikke saker om straff eller straffeprosess. I disse sakene henviser vi til advokat.
Husleierett: vi bistår ikke næringsdrivende.

Sosialrett: vi bistår i utgangspunktet ikke med å utforme søknader om ytelser. Forvaltningsorganet har veiledningsplikt.
Trygderett: vi bistår i utgangspunktet ikke med å utforme søknader om ytelser. Forvaltningsorganet har veiledningsplikt. Dersom klienten har rett på fri rettshjelp, vil klienten bli henvist til Fylkesmannen eller advokat.
Samboerforhold: vi bistår ikke med utforming av samboeravtaler.
Utlendingsrett: i utgangspunktet bistår vi ikke klienter med å skrive søknader. Forvaltningsorganet har veiledningsplikt.

Jusshjelpa i Nord-Norge bistår ikke i saker innenfor:

  • skatte- og avgiftsrett
  • strafferett

Videre kan vi kun bistå hvis:

  • saken gjelder en privatperson
  • det ikke er behov for svar på direkten

I vurderingen av hvorvidt vi skal ta inn saken ser vi også på:

  • hvorvidt vi har kompetanse på området
  • vår kapasitet per tiden
  • klientens velferdsmessige behov
  • klientens muligheter for å få hjelp andre steder
  • hvor langt saken har kommet og hvilke frister som løper
  • m.m.