Jusshjelpa i Nord-Norge

Hvilke saker tar vi ikke inn?

Hvorvidt en sak tas under behandler eller ikke avgjøres av saksbehandlingsgruppa ut i fra en konkret helhetsvurdering. Under har vi en laget grov oversikt over hvilke saker vi vanligvis ikke gir bistand i. Saker om skadeerstatning, skatterett eller strafferett tas ikke inn under noen omstendighet. Under hvert enkelt fagområde avgrenser vi mot:

  • Arbeidsrett: ikke i saker som vedrører tariffavtaler (kollektiv arbeidsrett). Arbeidstakere som har mulighet til å få bistand fra sin fagorganisasjon henvises dit.
  • Arverett: ikke i saker som gjelder utforming av testamenter og spørsmål rundt arveavgift samt odelsrett.
  • Barnerett: ikke i barnevernsaker (saker der barnevernet er en part eller involvert).
  • Ekteskapsrett: vi bistår ikke med utforming av ektepakter, eller andre avtaler. For nærmere informasjon om ektepakt, kontakt Brønnøysundsregisteret (www.brreg.no)
  • Fengselsrett: ikke saker om straff eller straffeprosess. I disse sakene henviser vi til advokat.
  • Husleierett: vi bistår ikke næringsdrivende.
  • Sosialrett: vi bistår i utgangspunktet ikke med å utforme søknader om ytelser. Forvaltningsorganet har veiledningsplikt.
  • Trygderett: vi bistår i utgangspunktet ikke med å utforme søknader om ytelser. Forvaltningsorganet har veiledningsplikt. Dersom klienten har rett på fri rettshjelp, vil klienten bli henvist til Fylkesmannen eller advokat.
  • Ugift samliv/samboerrett: vi bistår ikke med utforming av samboeravtaler. På nettstedet www.gratisrettshjelp.no kan du finne mal for dette.
  • Utlendingsrett: i utgangspunktet bistår vi ikke klienter med å skrive søknader. Forvaltningsorganet har veiledningsplikt.