Jusshjelpa i Nord-Norge

Henvisningsliste

På denne siden finner du kontaktinformasjon til ulike rettshjelpstilbud og andre som kan hjelpe deg med saken din.

Krisehåndtering

Politi

Akutt: 112
Politiet der du er: 02800

Medisinsk hjelp

Akutt: 113

Brann

Akutt: 110

Studentdrevne rettshjelpstiltak

Jussbuss

Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo

Tlf: 22 84 29 00.

Faks: 22 84 29 01

Åpningstider:

mandag-fredag kl. 10-15.

Saksinntak:

mandager kl. 16-19 og tirsdager 10-15.

JURK, Juridisk rådgivning for kvinner

Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo

Tlf: 22 84 29 50.

Faks: 22 84 29 51.

Åpningstider:

Mandag-onsdag 09:00-15:00, torsdag 09:00-13:30, fredag 09:00-12:00

Saksinntak:

Mandag 12:00 – 15:00 og onsdag 17:00-20:00

Sommertider:

Mandag 10:00 – 14:00 og onsdag 10:00 – 14:00

Jussformidlingen i Bergen

Adresse: Sydneshaugen 10, 5007 Bergen.

Tlf: 55 58 96 00.

E-post: telefonvakt@jussformidlingen.no

Åpningstider og saksmottak:

Mandag 09:00-15:00

Tirsdag 09:00-15:00

Onsdag 09:00-19:00

Torsdag 09:00-15:00

Jusshjelpa i Nord-Norge

Adresse: Jusshjelpa i Nord-Norge, UiT, Breivika senter, 9037 Tromsø

Tlf: 77 64 45 59. E-post: postmottak@jusshjelpa.uit.no (ikke juridiske henvendelser)

Åpningstider og saksmottak:

Mandag-torsdag: 10:00-14:00

Jushjelpa i Midt-Norge

Adresse: Bispegata 9C, 7012 Trondheim.

Tlf: 73 51 52 50.  E-post: jushjelpa@jushjelpa.no

Åpningstider og saksmottak

Mandag – fredag 09:00-15:00

         Tiltak Avviser / Henviser konsekvent
Hovedsaksområder

Juss-Buss

Arv, Skatt, Straff, Fast eiendom, Selskapsrett, Forsikring, Forbrukerrett m.v
Utlendings-, Fengsels-, Husleie-, Familie-, Gjelds-, Sosial-, Arbeids- og Trygde-rett, Barnefordeling og Fri rettshjelp.

Juridisk rådgivning for kvinner

Skatt, Straff, Tomtefeste, Servitutter, Hevd, Selskapsrett og kun generell info om odel
Tar i hovedsak imot alle sakstyper, men har begrensninger innenfor enkelte saksområder.

Jusshjelpa i Nord-Norge

Skatt, straff, selskapsrett og odel.
Utlendings-, Fengsels-, Trygde-, Sosial-, Arbeid-, Husleie-, Gjelds-, Familie-, Arve-, Barnefordelings- og Skifterett. Voldsoffer og billighetserstatning.

Jusshjelpa i Midt-Norge

Skatt og straff
Husleie-, Familie-, Arv-, Arbeids-, Trygde-, Kjøps-, Gjelds- og Fengselsrett, odel.

Jussformidlingen i Bergen

Odels- , barne- og strafferett. Gir ikke info om inndrivelse av gjeld. Tar ikke saker for næringsdrivende.
Alle andre rettsområder

 

Andre rettshjelpstiltak

Gatejuristen i Tromsø

Gatejuristen yter gratis juridisk bistand til rusavhengige og rusavhengige under rehabilitering i Tromsø. I tillegg arbeider vi rettspolitisk for rettslige og politiske reformer, bidrar til forskning angående målgruppens behov, samt skolering av jurister på helse- og sosialrettens område.

Mottak av nye saker:
Tirsdag kl. 11.00 – 13.00, Grønnegata 103
torsdag kl. 17.00 – 19.00, Kirkens Bymisjon Parkgata 22

Besøksadr.:
Veitasenteret
Storgata 102
9008 Tromsø
Postadr.:
Postboks 452
9255 Tromsø
Telefon:
920 70 444
E-post:
post@gatejuristentromso.no

Boligsaker

[/su_heading]

Forbrukerrådet

Forbrukertelefonen:
23 400 500
Åpningstid:
09.00-14.00

Har du et spørsmål, kan du benytte vårt kontaktskjema. Du vil normalt få svar inne tre arbeidsdager. Vi kan kun hjelpe deg når du har handlet som privatperson.

www.https://www.forbrukerradet.no/kontakt-oss/kontaktskjema/.no

Leieboerforeningen

Kontaktinfo:

C.J Hambros plass 5, 0164 Oslo
Tlf.: 24 14 91 00

E-post: lbf@lbf.no,

Nettside: www.leieboerforeningen.no

Åpent mandag – fredag kl.: 10:00 – 14:30
Medlemmer får gratis juridisk rådgivning i boligsaker. Medlemskap koster kr. 400,- pr år. Det finnes ulike former for medlemskap, for eksempel studentmedlemskap til kr. 250,-.

Huseiernes landsforbund

Fred Olsensgt. 5, 0152 Oslo
Tlf.: 22 47 75 00

E-post: post@huseierne.no

Medlemmer får gratis juridisk rådgivning i boligsaker. Medlemsskap koster ca kr. 490,- pr. år.

Juridiske spørsmål – Gratis hjelp for medlemmer på telefon hver dag i kontorets åpningstid. Telefon: 22 47 75 07.

Registrering av juridiske spørsmål på nett: www.huseierne.no/juridiske-sporsmal

Norges hytteforbund

Adresse: Øvre Slottsgate 11, 0157 Oslo

Tlf.: 23 27 37 60

E-post: norges@hytteforbund.no,

Nettside: www.hytteforbund.no

Diskriminering

Antirasistisk senter

Storgata 25, 0184 Oslo

Tef.: 23 13 90 00

E-post: epost@antirasistisk-senter.no

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Storgata 51, 0561 Oslo, Postboks 4633 Sofienberg, 0506 Oslo

Tlf.: 22 20 87 37

Nettside: www.omod.no

Nettbasert kontaktskjema: www.omod.no/?page_id=1004

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mariboesgate 13 (4. etg.), postboks 8048 Dep, 0031 Oslo

Tlf: 23 15 73 00/800 41 556

E-post: post@ldo.no, www.ldo.no

Åpningstider: Kl. 09.00-15.00

Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold. Ombudets lovhåndheverrolle innebærer å avgi uttalelser i klager om brudd på lover og bestemmelser under ombudets virkeområde, og å gi råd og veiledning om dette regelverket.

Ombudet skal håndheve: Likestillingsloven, Diskrimineringsloven, Diskriminerings- og tilgjenglighetsloven, Arbeidsmiljølovens kapittel 13, Ikke-diskrimineringsbestemmelsene i boliglovene (Husleieloven, Burettslagslova, Bustadbyggjelagslova, Eierseksjonsloven)

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Adresse: Karl Johans gate 7, 0154 Oslo

Postadresse: Postboks 8049, DEP. 0031 Oslo

Tlf.: 241 55 990

Faks. 22 11 21 09

E-post: post@diskrimineringsnemnda.no

Nettbasert kontaktskjema: http://www.diskrimineringsnemnda.no/nb/innhold/side/kontakt

Behandler klager på vedtak og uttalelser fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Familiesaker

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Spørsmål om familievernkontor, barnevern, fosterhjem, adopsjon.

Tlf: 46 61 50 00

Besøksadresse: Stensberggata 27 (7etg.), Oslo

Nettside: www.bufdir.no

Foreningen 2 Foreldre

Gratis rådgivning for medlemmer. Medlemskap kr. 450,- per år.

Tlf: 88 00 88 45, Veiledningstjenesten er åpen mandag-torsdag kl. 1800-2100, men du kan også ta kontakt med oss alle hverdager mellom kl. 0900-1500.

Nettside: www.f2f.no

E-post: post@f2f.no

Forsikringssaker

Finansklagenemnda

Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Tlf. 23 13 19 60

Finansklagenemndas sentralbord er åpent kl 0830 – 1530.

Nettside: www.finkn.no/

Finansklagenemndas hovedoppgave er å løse tvister mellom finansselskap og deres kunder, i saker om bank, inkasso forsikring m.m. Nemnda er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening og Virke.

Fengselssaker

Foreningen for fangers pårørende

Postadresse: Postboks 6710 St.Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Nordahl Bruns gate 5, Oslo
Tlf.: 22 11 41 30 (man-tors. kl. 9 – 15), Faks: 22 11 46 55

E-post: post@ffp.no

Fengsler i Norge

Oversikt over fengsler og deres tilhørende regioner, samt kontaktinformasjon til disse finnes på www.kriminalomsorgen.no

Forbrukersaker

Forbrukerrådet

Forbrukertelefonen:
23 400 500
Åpningstid:
09.00-14.00

Har du et spørsmål, kan du benytte vårt kontaktskjema. Du vil normalt få svar inne tre arbeidsdager. Vi kan kun hjelpe deg når du har handlet som privatperson.

www.https://www.forbrukerradet.no/kontakt-oss/kontaktskjema/.no

Godkjente reklamasjonsnemnder:

Boligtvistnemnda

Besøksadresse: Essendrops gate 3, 0368 Oslo

Postadresse: Pb: 7186 Majorstuen, 0307 OSLO

Telefon: 23 08 75 00

E-post: boligtvistnemnda@bnl.no

Brukerklagenemnda

Tlf: 22 09 18 60. Tvist mellom brukere og tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester

Elklagenemnda

Nemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere. Med energiselskap menes nettselskap og kraftleverandører.

Postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo.

Tlf.: 23088470

Nettside: www.elklage.no

e-post: elklage@elklage.no

Håndverkerklagenemnda

Klagenemnda behandler tvister mellom forbrukere og håndverker som oppstår når håndverker gjør arbeider på en forbrukers eiendom. Den behandler bare saker som skal løses etter håndverkertjenesteloven – altså ikke saker som gjelder nybygg.

Pb. 5480 Majorstua, 0305 Oslo.

Tlf. 23 08 86 60

Norsk ReiselivsForum – Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda

Hit kan du rette klage på en reise du har gjort, ved fly, båt, buss, tog, trikk og T-bane eller pakkereise.

Adresse: Øvre Slottsgate 18 – 20, 0157 OSLO

Telefon: 22 54 60 00

Nemnda har telefontid tirsdag, onsdag og torsdag
10.00 – 11.15  og  12.00 – 14.00

Parkeringsklagenemnda

Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsvirksomheter.

Adresse: Øvre Slottsgate 18-20, 0157 Oslo

Tlf: 22 39 68 45(13-15)

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester

Parkveien 55, 0256 Oslo.

Tlf.: 22 12 90 90

Reklamasjonsnemnda for takstmenn

Fyrstikkalleen 20, 0661 Oslo

Tlf: 22 70 00 25

Norsk Pasientskadeerstatning

Tlf: 22 99 45 00

Gjeld

Du kan på egenhånd få oversikt over egen gjeld hos de fleste inkassobyråene i landet ved å følge følgende lenke: https://www.inkasso.no/

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en frivillig organisasjon som driver rådgivning til mennesker som har kommet opp i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av høy gjeld.

Pilestredet 17, 6. Etg, 0164 Oslo.
Tlf. 22 36 30 59

NAVs Gjeldsrådgivning

NAV Gjeldsrådgivning er økonomirådstelefonen i NAV.

Tlf: 55 55 33 39, tastevalg 1.

Namsfogdkontoret i Tromsø og Karlsøy

Besøksadresse: Stakkevollveien 9, 9010 Tromsø

Postadresse: Postboks 6300, 9293 Tromsø

Telefon: 77 79 60 00

Telefaks: 77 79 74 01

E-post: post.troms@politiet.no

Innvandring

SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger)

SEIF informerer, henviser til rette instans og hjelper med problemløsning på en lang rekke områder:
NAV, skole, arbeid, oppholdstillatelelse, familiegjenforening, økonomiske problemer, tvangsekteskap og æresrelatert vold, etc.

SEIF har kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim, hvor hjelpesøkende kan henvende seg med sine problemer.

  • Oslo:                          Cj Hambros plass 7, Postboks 6856 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Tlf: 22 03 48 30
  • Kristiansand:           Skippergata 2, 4610 Kr.Sand, Tlf: 38 07 11 77
  • Ålesund:                   Tollbugata 6, 6002 Ålesund, Tlf: 70 11 55 30
  • Trondheim:             Kongensgt 60, 7012 Tr.heim, Tlf: 73 51 71 84
  • Bergen:                     Strandgaten 6, 5013 Bergen, Tlf: 55 56 09 00
  • Stavanger:                Øvre Holmegate 23, 4006 Stavanger, Tlf: 51 89 09 90
  • Tromsø:                    Postboks 685, 9257 Tromsø, Tlf: 46 86 50 00

Politiets utlendingsenhet (PU)

Tlf: 22 34 24 00

Utlendingsdirektoratet (UDIs opplysningstjeneste)

Tlf: 23 35 16 00

Utlendingsnemnda (UNE)

Tlf: 21 08 50 00

Åpningstider (for publikum):  man 11.30-14.30  Tir-fre 12.00-14.00

UNHCR i Stockholm:

Tlf.: +46 84 57 48 80

Ynglingagatan 14, 6 fl, SE-113 47, Stockholm, Sweden

NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere

Oslo: Torggt. 22, 0183 Oslo,

Tlf: 22 36 56 60,

Nettside: http://www.noas.no/

Tolketjenesten

22 99 55 80

Helsesenteret for papirløse

Tlf: 48 89 05 60

Gratis helsehjelp til papirløse immigranter.

Mobbesaker

Kors på halsen

«Kors på halsen er Røde Kors samtaletilbud for alle opp til 18 år. Du kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg. Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen du kan stole på, og som ikke kan se hvem du er. Du kan fortelle om alt, både de gode tingene og det du synes er vondt og vanskelig.»

Tlf: 80 03 33 21

Voksne for barn

«Voksne for Barn har fagpersoner som veileder og gir råd til voksne som er bekymret for barn eller unge. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

Vi besvarer alle typer henvendelser, fra hverdagslige utfordringer som søvn og grensesetting til mer alvorlige som for eksempel mobbing og sorg.»

Tlf: 81 00 39 40

Barneombudet

Barneombudet er barn og unges talsperson. Vi jobber for barns rettigheter.

Tlf: 22 99 39 50

Anonyme foreldre mot mobbeofre (AFAM)

«AFAM gir bistand til mobbeofre og deres foresatte i skolesammenheng. Vi tilbyr hjelp til selvhjelp og er tilstede for å lytte dersom du trenger noen å snakke med om problemet.»

Tlf: 45 23 37 86

www.afam.no

Stopp JobbMobben (SJM)

Tlf: 22 29 89 89

Nettside: www.stoppjobbmobben.no

Psykiatri og helse

Mental Helse Norge

Gratis hjelpetelefon: 116 123

Nettside: www.mentalhelse.no

Sidetmedord.no

Nettside: www.sidetmedord.no

Nettjenesten er gratis. Temaene som kan tas opp varierer fra dagligdagse hendelser, til alvorligere temaer som blant annet selvmordstanker. Svarer alle, enten det er en stor eller liten sak.

Norsk Pasientforening, kontoret for pasienthjelp

For pårørende og pasienter med problemer i forhold til helsevesenet. Gir gratis info. og generell hjelp

Tlf: 22 00 74 00

Landsforeningen for voldsofre:

Tlf: 22 16 40 00

Nettside: www.voldsoffer.no

Kontoret for voldsoffererstatning

Tlf: 78 98 95 00

Nettside: www.voldsoffererstatning.no

SMISO

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

«Har du vært utsatt for seksuelle overgrep? Du er ikke alene! Omtrent hver femte jente og hver syvende gutt opplever å bli seksuelt misbrukt før de er 18 år. Utfordringene er ofte å kunne leve et normalt og godt liv, til tross for disse erfaringene. Hvem kan bruke våre tilbud? Jenter, gutter, kvinner og menn utsatt for incest/seksuelle overgrep, pårørende til utsatte og personer som møter utsatte i jobbsammenheng.»

«Døgnåpen støttetelefon for incestutsatte og pårørende: Grønt nummer: 800 57 000. Betjenes av Incestsenteret i Vestfold.»

Nettside: www.smiso.no

Tlf SMISO Troms: 77 65 20 44

E-post: post@smiso.no

Skatt

Norsk skattebetalerforening

Tlf: 22 97 97 00

Nettside: www.skatt.no

Skatteetaten

Det er gratis å ringe 800 80 000,

Jus dáhtut veahki sámegillii, dieðit telefuvdnavástideaddjái.

Sosial- og arbeidsrett

Helsenorge.no

«Ombudet i ditt fylke kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.»

Tlf: 80 04 35 73

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Tlf: 23 90 51 50

NAV

Kontakt NAV på telefon

Tlf: 55 55 33 33

Trygderetten

Tlf: 23 15 95 50

Arbeidstilsynet

Tlf: 73 19 97 00

Diverse

Den Norske Advokatforening

Herunder også Advokatforeningens Disiplinærutvalg

Tlf.: 22 03 50 50

Advokatvakten

Tromsø: Tromsø bibliotek og byarkiv, Grønnegt. 94 annenhver torsdag fra 16.00 – 19.00. Personlig fremmøte innen kl. 17.00.
Tlf: 77 79 09 00

Finnsnes: Lenvik folkebibliotek, Kulturhuset, Rådhusveien 8, 9300 Finnsnes.Annenhver torsdag fra 17.00 – 20.00. Personlig fremmøte innen kl. 17.00. Timer tildeles mellom kl 16.og 17. Kontakt Lenvik folkebibliotek, telefon 77 87 11 60, for opplysninger.

Vitnestøtte

Skal du vitne i en straffesak? Vitnestøtten gir praktisk informasjon om hva som skal skje i rettsmøtet til den som skal vitne.

«En vitnestøtte vil forklare deg hvilke roller de ulike aktørene i rettsalen har og hvor de sitter. Vitnestøtten vil også kunne forklare deg hva som skal skje i rettssalen. Da blir du tryggere i en uvant situasjon og får konsentrert deg om det du skal fortelle.»

Nettside: www.domstol.no

Ta kontakt med domstolen du skal vitne i for mer informasjon.

Utdanning

[/su_heading]

Rettigheter for elever ved den videregående skole

Elevorganisasjonens sentralkontor

tlf. 22 99 37 00

E-post elev@elev.no.

Økonomi

Økonomiformidlingen

Økonomiformidlingen er et studentinitiativ ved Norges Handelshøyskole (NHH), som baserer seg utelukkende på frivillig engasjement. Vi er en uavhengig organisasjon som tilbyr gratis økonomisk rådgivning til alle privatpersoner som ønsker det.

Tlf.: 45 12 82 72

Nettside: http://okonomiformidlingen.no/