Utlendingsrett

Hva er utlendingsrett?
Utlendingsretten omhendler de rettslige aspekter ved opphold og arbeid i Norge. Med utlending menes «enhver som ikke er norsk statsborger» jfr utlendingsloven.

Oppbygning av utlendingsforvaltningen
Utlendingsforvaltningen i Norge består hovedsakelig av to organer. I første instans behandler Utlendingsdirektoratet (UDI) søknader. Dersom UDI avslår en søknad er det mulig å klage på denne, men da innenfor klagefristen, som regel tre uker. I første omgang skal UDI beslutte om de ønsker å omgjøre sitt vedtak, kanskje sett i lys av nye opplysninger som kommer frem i klagen. Dersom de ikke omgjør klagen, blir denne videresendt til Utlendingsnemnda (UNE), som treffer endelig vedtak i saken.

Utlendingssaker tar ofte svært lang tid. UDI og UNE har store saksmengder, og en klage på f. eks. familiegjenforening tar gjerne opptil ett år før UNE treffer sitt vedtak. Som utgangspunkt kan ikke vedtak fra UNE påklages, men dersom man har nye opplysninger som er av betydning for saken, er det mulig å sende en såkalt omgjøringsbegjæring. UNE har ikke plikt til å behandle slike. Dersom dette skjer, er det likevel mulig å ta saken videre til domstolene, tingretten i første instans.

Hvilke saker tar vi inn?
Jusshjelpa bistår ofte klienter med å skrive klager på avslag fra UDI. Dersom du har fått avslag på en søknad fra UDI, bør du snarest mulig ta kontakt, da klagefristen for slike saker er tre uker. Jusshjelpa vil da foreta en vurdering av hvorvidt vedtaket er korrekt, sett i lys av de opplysninger vi får fra klienten.

Hvilke saker tar vi ikke inn?
I utgangspunktet bistår vi ikke klienter med å skrive søknader. Grunnen til dette er at søknadsprosessen skal foregå slik at UDI foretar de nødvendige juridiske vurderinger ut fra de opplysninger de får fra søkeren og eventuelt den personen som oppholder seg i Norge (referansepersonen). Vi behandler ikke saker om avslag på asylsøknad som er endelig avgjort av UNE, med mindre det er kommet nye opplysninger eller omstendigheter etter tidspunktet for vedtaket og disse kan dokumenteres.