Trygderett

Hva er trygderett?
Trygderett er et rettsområde som omhandler regler om økonomisk kompensasjon ved arbeidsløshet, sykdom og skade, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, alderdom og dødsfall. Dette kan eksempelvis være arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger. Den viktigste loven på trygderettens område er folketrygdloven.

Eksempler på saker vi tar inn:
Det foretas en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak for å vurdere om vi kan hjelpe. Dersom du har søkt om en stønad og fått avslag kan vi hjelpe deg i klageprosessen, til og med Trygderetten.

Hvilken type hjelp kan vi yte?
Dersom vi finner ut at vi kan hjelpe i en sak, vil vår bistand variere etter hvilken type sak det dreier seg om. Vi kan bistå med muntlige råd, utforming av klager osv.

Hvilke saker tar vi ikke inn?
Søknad om ytelser fra NAV må klienten selv forfatte, og NAV har veiledningsplikt i slike saker. Vi tar ikke inn saker dersom det er mulig å få hjelp andre steder, for eksempel om vedkommende har krav på fri rettshjelp.