Sosialrett

Hva er sosialrett?

Sakene innenfor sosialretten kan variere stort. Dette fordi sosialretten er et meget stort område. Imidlertid gir sosialtjenesteloven § 1-1 en veiledning på hvilke saker som dekkes:

§ 1-1. Lovens formål.

Formålet med denne loven er

a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,

b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Eksempler på saker som faller inn under sosialretten er stønad til livsopphold, bostøtte, plassering på institusjoner og mye mer.

Hvilke saker tar vi inn?

Jusshjelpa kan bistå våre klienter ved å vurdere om et vedtak bør påklages, og eventuelt skrive en slik klage. Det er imidlertid vanskelig å nevne andre måter vi kan hjelpe til, slik at vi oppfordrer personer som ønsker å vite hvilke rettigheter de har til å ta kontakt sosialkontoret i første rekke.

Hvilke saker tar vi ikke inn?

Jusshjelpa bistår i hovedsak ikke med å utforme søknader.