Husleierett

Hva er husleierett?
Husleieretten regulerer avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Reglene som gjelder på området står i lov om husleieavtaler 26. mars 1999 nr. 17 (Husleieloven). Loven inneholder rettigheter og plikter for huseier og leietaker ved avtale om leie av bolig. Hovedregelen er at det ikke kan avtales andre vilkår i leiekontrakten enn det som står i loven. Unntaket fra dette er hvor det avtales vilkår som er bedre enn loven for leietaker.

En avtale kan inngås både muntlig og skriftlig. Vi anbefaler likevel at det alltid blir inngått en skriftlig husleieavtale, slik at begge parter er klar over hva dere faktisk har blitt enige om.

Hvilke saker kan vi ta inn?
I utgangspunktet blir hver sak vurdert konkret før vi tar den inn. Nedenfor kommer en kort redegjørelse for hva vi i utgangspunktet kan hjelpe til med under et leieforhold.

Ved inngåelse av leieforholdet:
Vi kan ved inngåelse av leieforholdet komme med råd om hvordan man kan inngå en leiekontrakt, hvilke rettigheter og plikter man får ved en slik inngåelse, se over leiekontrakten før underskrivelse, og andre spørsmål som eventuelt kan gjøre seg gjeldende.

Depositum:
Ved inngåelse av en leiekontrakt er det vanlig å avtale at man skal betale et depositum. Et depositum er en sikkerhetsstillelse for huseier i tilfelle det foreligger ubetalt husleie eller det har oppstått mangler ved leiligheten. En viktig ting å passe på ved avtale om depositum, er at depositumet alltid skal settes på en egen depositumskonto. En slik depositumskonto kan opprettes hos de fleste banker og verken huseier eller leietaker skal ha tilgang til denne kontoen under leieforholdet. Et depositum skal derfor aldri settes inn på huseiers private konto, og det er huseier selv som skal betale for opprettelsen av kontoen.

Under leieforholdet/leietiden
Vi kan under leieforholdet være behjelpelig med å gi opplysninger om begge parters plikter i leietiden og hjelpe til med en dialog for å få disse gjennomført.

Avslutning av leieforholdet
Ved avslutning av leieforholdet kan vi være behjelpelig med bl.a. å vurdere om en oppsigelse fra utleier er saklig og formriktig, hvor lang oppsigelsesfrist som gjelder og hvordan tilbakelevering av leieobjektet skal foregå.

Ved opphør av leieforholdet har man også krav på å få tilbake depositumet så lenge det ikke foreligger ubetalt leie. Dette gjøres ved å gå dit depositumet er opprettet og kreve det utbetalt. Ved problemer med utbetalingen kan vi tre inn og hjelpe til.

Hvilke saker tar vi ikke inn?
Borettslag,
Fast eiendom.
Tomtefeste.
Sameie.