Barnerett

Hva er barnerett?
Barneretten behandler barns rettstilling. Barn er personer under 18 år. Jusshjelpa behandler i hovedsak forholdet mellom barn og foreldre. Den sentrale rettskilde på området er lov om barn og foreldre 8. april nr. 7 1981 (barnelova). Barneloven inneholder regler av privatrettslig karakter, og bygger i stor grad på prinsippet om avtalefrihet. Lovens hovedformål er at avgjørelsene skal rette seg etter det som er best for barnet.

Eksempler på hvilke saker tar vi inn?
I utgangspunktet blir hver sak vi tar inn vurdert konkret. Jusshjelpa tar hovedsakelig inn saker vedrørende avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Begrepsavklaring;

Foreldreansvar – omfatter foreldrenes plikt til å dra omsorg for barnet og deres rett og plikt til å bestemme for barnet i personlige forhold. Når foreldrene er gift eller er samboere, har de felles foreldreansvar. Når foreldrene flytter fra hverandre, vil de fortsatt ha felles foreldreansvar hvis de ikke avtaler at en av dem skal ha foreldreansvaret alene. En slik avtale må meldes til folkeregisteret for å være gyldig. Hvis foreldrene ikke blir enige om felles foreldreansvar eller hvem som skal ha foreldreansvaret alene, kan de få spørsmålet avgjort i domstolen. Felles foreldreansvar er den vanligste ordningen mellom foreldre, også etter samlivsbrudd.

Fast bosted – menes rent fysisk å ha barnet boende hos seg og å dekke barnets daglige behov for blant annet mat, klær, stell, pleie, kontakt og nærhet. Den som barnet bor fast hos, må ha foreldreansvaret, og har da den daglige omsorgen, den har større bestemmelsesrett når det gjelder viktige avgjørelser for barnet. Foreldrene kan velge at barnet skal bo vekselvis hos hver av dem (delt bosted), etter en nærmere bestemt prosentandel. Har foreldrene avtalt delt bosted, må barnet likevel være registrert i folkeregisteret som fast bosatt hos en av foreldrene. Avtale om delt bosted vil få betydning for utmålingen av barnebidrag, retten til stønad for enslig forsørger, og barnetrygden. For nærmere opplysning om dette kan NAV kontaktes. Dersom foreldrene ikke blir enige om hvem barnet skal bo fast hos, kan de få spørsmålet avgjort av domstolen.

Samværsrett – innebærer at barnet har rett til samvær med begge foreldrene. Den som barnet ikke bor fast hos har rett til samvær med barnet. Unntak fra en forelders samværsrett gjelder dersom samvær ikke vil være til barnets beste. Samværsavtaler får betydning for utmålingen av barnebidraget.

For nærmere opplysning om dette kan NAV kontaktes. Reisekostnader i forbindelse med samvær skal deles mellom foreldrene etter størrelsen på inntektene deres. Blir foreldrene ikke enige om samværsretten og dennes omfang, kan de få spørsmålet avgjort av domstolen.

Hvilke saker tar vi ikke inn?
Barnevernsaker, saker der barnevernet er en part eller involvert. Utmåling av barnebidrag.

Barnebortføring
Politi- justis- og utenriksdepartementet har laget en egen portal for barnebortføring. Denne finnes her.