Fagområder

Jusshjelpa i Nord-Norge tilbyr advokatbistand innenfor de fleste rettsområder
og har lang erfaring med de fleste typer saker.
null

Fengselsrett

Innenfor fengselsretten har vi saker om permisjon, frigang, disiplinærreaksjoner, soningsutsettelse, overføring til annet fengsel eller lavere sikkerhetsnivå
null

Gjeldsrett

En gjeldsordning innebærer at skyldneren får beholde midler til dekning av boligutgifter. inkludert strøm, eventuelle spesialutgifter (f. eks. til medisiner ol.) samt midler til å dekke vanlige forbruksutgifter.
null

Husleierett

Husleieretten regulerer avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Hovedregelen er at det ikke kan avtales andre vilkår i leiekontrakten enn det som står i loven.
null

Sosialrett

Sakene innenfor sosialretten kan variere stort. Dette fordi sosialretten er et meget stort område. Vi kan bistå våre klienter ved å vurdere om et vedtak bør påklages, og eventuelt skrive en slik klage.
null

Arbeidsrett

Arbeidsretten omfatter de reglene som regulerer arbeidsforhold. Typiske saker vil omhandle arbeidskontrakt, ansettelse, permittering, oppsigelse, avskjed,osv.
null

Barnerett

Barneretten behandler barns rettstilling. Barn er personer under 18 år. Jusshjelpa behandler i hovedsak forholdet mellom barn og foreldre.
null

Trygderett

Trygderett er et rettsområde som omhandler regler om økonomisk kompensasjon ved arbeidsløshet, sykdom og skade, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, alderdom og dødsfall.
null

Ekteskapsrett

Ekteskapsretten omhandler reglene om inngåelse og oppløsning og Videre behandles de økonomiske konsekvenser av ekteskapet.
null

Samboerforhold

Samboerretten omhandler samboeres rettsstilling under samlivet, ved inngåelse og ved oppløsning av samboerskapet. Samboere er juridisk sett ikke likestilt med ektefeller.
null

Utlendingsrett

Utlendingsretten omhendler de rettslige aspekter ved opphold og arbeid i Norge. Med utlending menes «enhver som ikke er norsk statsborger» jfr utlendingsloven.
null

Kontakt oss

Legg inn saken din her, så kontakter vi deg normalt i løpet av 2 virkedager. Vi gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. Vi tar imot nye saker via nett, per telefon eller ved personlig oppmøte.