Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge på trykk i Juristkontakt!

I Juristkontakts 5. utgave i 2017, hadde Jusshjelpa i Nord-Norge en kronikk på trykk i Juristkontakt. Kronikken retter søkelys mot UDIs praksisnotater, som er instrukser om praksis på avgrensede saksområdet.

Lenke til artikkelen: http://www.juristkontakt.no/i/2017/5/juko-2017-05b-976

På rettssikkerheten løs – bruk av UDIs praksisnotat

UDI bør søke å gjøre praksisnotatene lettere tilgjengelig, eller opplyse og veilede borgerne gjennom andre kanaler om praksisnotatenes betydning.

Forvaltningens organisasjon- og instruksjonsmyndighet anses i dag som konstitusjonell sedvanerett. Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen, og har etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, instruksjonsmyndighet til å utarbeide og gi bindende retningslinjer for sine ansatte. Retningslinjene må være innenfor grensene av det som følger av lov, internasjonale forpliktelser og forskrift.

UDIs bruk av instruksjonsmyndigheten fremkommer blant annet i deres bruk av praksisnotat, som er instrukser om praksis på avgrensede saksområder. Retningslinjene fra praksisnotatene vil dermed bidra til å skape en enhetlig praksis som vil resultere i likebehandling på det aktuelle saksområdet. En slik likebehandling bidrar videre til forutberegnelighet for den enkelte. Dette er bra.

«Vi er redde for at dagens praksis går på rettsikkerheten løs»

Det problematiske med en slik løsning er at rettskildene ikke er tilstrekkelig tilgjengelig for den enkelte borger. For en ikke-jurist, er det ikke naturlig å ha kunnskap om UDIs praksisnotater, eller hvor stor betydning de tillegges. Dette skaper mindre forutberegnelighet for borgerne, i det som ofte kan være saker av stor betydning for den enkelte.

Praksisnotatene publiseres offentlig på UDI sin hjemmeside. Har man derfor kunnskap om hvor man skal lete etter notatene, er de mulig å finne. Det publiseres imidlertid et stort antall praksisnotater. Dette medfører at den enkelte på egenhånd er nødt til å sette saken sin inn i en viss kontekst for å finne frem til det relevante praksisnotatet for sitt tilfelle. Publiseringen av praksisnotatene mister med dette mye av sin hensikt. Ut fra hensynet til borgernes forutberegnelighet og rettssikkerhet, er ikke dette en optimal løsning.

Vår erfaring er først og fremst at vi har et stort utbytte av praksisnotatene i vår saksbehandling. Vi jobber med et stort antall utlendingssaker, slik at vi med tiden har lært oss systemet og å navigere effektivt rundt på UDIs hjemmesider. Dette stiller seg antakeligvis annerledes for de berørte i utlendingssakene. Sakene ofte av sårbar karakter og som regel er det frister å forholde seg til. Derfor har mange verken tilstrekkelig tid eller mulighet til å sette seg inn i systemet.

Jusshjelpa i Nord-Norge ønsker en praksis som opplyser borgerne langt mer. UDI bør derfor søke å gjøre praksisnotatene lettere tilgjengelig, eller opplyse og veilede borgerne gjennom andre kanaler om praksisnotatenes betydning. Vi er redde for at dagens praksis går på rettssikkerheten løs.

Comments are closed.