Arverett

Hva er arverett?
Arveretten regulerer hvem som skal overta avdødes formuesgoder og hvordan overgangen skal skje. De sentrale rettskildene på området er lov om arv 3. mars 1972 nr. 5 (arvelova) og lov om skifte 21. februar 1930 (skifteloven).

Det er flere hensyn bak reglene om arv, men i hovedsak skal reglene ivareta hensynet til arvelater. Krav på arv kan ha rettslig grunnlag i lov (legalarv) eller testament. I Norge reguleres store deler av arven gjennom lov. Arvingene utpekes gjennom slektskap, ekteskap og adopsjon. I tillegg kan arvelater disponere fritt, med begrensninger mot ektefellers minstearv og pliktdelsarv til barn, over en del av sin formue ved testament (friarven).

Samboeres arverett
Noen har kanskje fått med seg at samboere nå har fått rettigheter etter arveloven, men ikke alle vet hva disse innebærer. Denne artikkelen tar sikte på å gjøre rede for disse rettighetene på en lettfattelig måte. Livet etter at ens livsledsager har gått bort, er vanskelig nok, om ikke økonomiske bekymringer og tvister om rettigheter skal gjøre tilværelsen enda tyngre. Derfor bør du så tidlig som mulig sette deg inn i hvilke regler som gjelder, og da vurdere hvorvidt disse reglene gir et tilfredsstillende resultat for din egen situasjon.

Hvilke saker tar vi inn?
Mange synes det er vanskelig å sette seg inn i lovenes bestemmelser på dette området. På arverettens område arbeider vi med de fleste typer spørsmål.
I tråd med vårt formål prioriterer vi dessverre ikke å gå i dybden på arverettslige spørsmål, og vi vil derfor ikke ta inn saker hvor det er behov for større utredninger eller partsrepresentasjon.

Hvilken type hjelp kan vi yte?
Vi svarer på generelle spørsmål om arverett, herunder for eksempel hvem som har krav på arv etter loven, regler om uskifte, arveregler for samboere, spørsmål om dødsdisposisjoner og livsdisposisjoner, avkall på arv, forskudd på arv, krav til formkrav rundt testamenter, m.v.

Hvilke saker tar vi ikke inn?
Saker som gjelder odelsrett.
Utforming av testamenter.

Noen sentrale begreper:
Minstearv
Ektefeller med livsarvinger arver ¼ etter hverandre, men minimum 4G (4 ganger folketrygdens grunnbeløp).

Fom. 1. juli 2009 har samboere med felles barn også krav på minstearv. Denne er imidlertid begrenset til 4G. For samboere uten barn åpner loven i visse tilfeller for å testamentere opptil 4G til hverandre, som kan gå foran eventuelle livsarvingers pliktdelsarv.

Pliktdelsarv
Livsarvingenes lovbeskyttede del av arven. Livsarvingene har etter dette krav på 2/3 av arvelaters totale formue. Imidlertid oppstiller loven en begrensning på 1 million kroner per barn. Dersom arvelater etterlater seg mindre enn 4G kan pliktdelsarven falle bort eller reduseres på grunn av at ektefellers krav på minstearv går foran.

Uskiftet bo
Reglene om uskiftet bo gir gjenlevende ektefelle rett til å utsette skifteoppgjøret etter ektefelles død. Dagens uskifteordning går langt i å prioritere gjenlevende ektefelle på bekostning av øvrige arvinger etter avdøde. Loven stiller imidlertid opp en del begrensninger i ektefellers rett til å sitte i uskifte. Blant annet krav om samtykke fra avdødes særkullsbarn.

Fom. 1. juli 2009 får også samboere rett til å sitte i uskiftet bo. Dette forutsetter at samboerne venter eller har felles barn sammen.

Testament og friarv
Et testament er et dokument der arvelater fastsetter hva som skal gjøres med arven han etterlater seg når han dør. En arvelater kan kun disponere over den delen av formuen som gjennom loven ikke tilfaller ektefelle og/eller barn (minstearv og pliktdelsarv). Den delen man kan disponere over ved testament, kalles friarven. En person som verken er gift eller har livsarvinger kan imidlertid testamentere fritt over hele sin formue.

Det gjelder strenge formkrav for opprettelse av testamenter. Dersom formkravene ikke er oppfylt, vil testamentet som hovedregel bli ugyldig.

Avkall og avslag på arv
Å gi avkall på arv vil si at man sier fra seg retten til å motta ventende arv. Et avkall kan gjelde hele arven eller deler av den. Avkall på arv gis før arvelaters død. Avkall på arv vil normalt binde hele arvelinjen.

Å avslå arv vil si at man gjør det etter arvelaters død. Dersom arvingene avslår arv, vil dette ikke få betydning for resten av arvelinjen. Arven vil da gå videre som om første arveledd var død før arven falt.

Det gjelder ingen formkrav for å gi avslag eller avslå arv.

Forskudd på arv og avkortning av arv
En arvelater kan velge å gi deler av ventet arv i forskudd til arvetaker. For at en gave skal regnes som forskudd på arv, må det fremkomme uttrykkelig at det er forskudd på arv. Dersom slikt ikke fremkommer uttrykkelig, vil gaven ikke gi grunnlag for avkortning ved det endelige arvefallet.

Avkorting i arv kan skje til en livsarving som har mottatt betydelig større økonomiske verdier i gave enn de andre livsarvingene. Ved avkortning av slik gave vil alle livsarvingene kunne ende opp med å totalt sett få like mye fra arvelater etter hans død.

Det stilles ingen formkrav til en beslutning om avkortning fra arvelaterens side.

Privat skifte eller offentlig skifte
Offentlig skifte vil si at skiftet foretas av tingretten (før skifteretten). Offentlig skifte skjer i hovedsak dersom ingen av arvingene påtar seg ansvaret for avdødes gjeld.

Skifteloven inneholder regler for når et bo skal skiftes privat og når det skal skiftes offentlig. Dersom ingen av partene krever offentlig skifte, er hovedregelen at det foretas privat.

Spørsmål om offentlig skifte kan rettes til tingretten.